Du bist nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Deutsch Polnisches Forum. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.

1

Donnerstag, 30. Juli 2015, 19:16

Übersetzungshilfe

Seid gegrüßt hier,

ich sandte eine Mail an die Stadt Schweidnitz/Swidnica zwecks Beschaffung einer Geburtsurkunde eines Vorfahren...dies war ihre Antwort. Im Großen und Ganzen verstehe ich den Sinn...dass aber keine Missverständnisse aufkommen:
Könnte mir jemand liebenswerterweise diesen Text übersetzen:

Nawiązując do e-maila otrzymanego dnia 28 lipca 2015 r. dot. przesłania kserokopii aktu urodzenia na nazwisko: Müller Richard Gustav ( nr aktu 1/1917/Krasków.), wzywam do usunięcia braków wniosku poprzez : wykazanie pokrewieństwa z osobą której akt dotyczy wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub kserokopie dokumentów poświadczonych urzędowo za zgodność z oryginałem.Zgodnie z przepisem art. 45 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Nieusunięcie braków wniosku w terminie siedmiu dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Jednocześnie informuję, że opłata skarbowa za potwierdzenie kserokopii aktu urodzenia wynosi 5 PLN

Opłatę skarbową należy przesłać na konto Urzędu Miasta Świdnicy.

Numer rachunku do wpłat dla osób zamieszkałych za granicą IBAN PL 97 1240 1978 1111 0010 0166 5027, Swift: PKOPPLPW,Bank PKO SA, 58-100 Świdnica, ul. Rynek 4 ).**

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego!


Podinspektor
Grażyna Ostaszewska

liebe Grüße

Social Bookmarks